Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

กำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: เทคนิคนี้เป็นการรักษาโรค ใช่หรือไม่....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> หน้าแรก
เราใช้ตามองดูโลกภายนอกและผู้อื่นมากเกินไป มองดูจิตของตนน้อยเกินไป ( จาก: คติธรรมจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิงหน้า 51)
อาสาสมัครเต้าซิ่นเพื่อมวลชน
อาสาสมัครเต้าซิ่น
หมายถึง อาสาสมัครของเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากลและมูลนิธิเหลาจื่อเต้าเต๋อสากล ผู้มีจิตใจเปี่ยมท้นด้วยความรักและมอบอุทิศให้ ยินดีปฏิบัติภารกิจเต้าซิ่น เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม ด้วยความสุขใจ ไม่หวังผลตอบแทน
ภารกิจเต้าซิ่น
หมายถึง การดำเนินงานเพื่อเผยแผ่ วัฒนธรรมเหลาจื่อเต้าเต๋อ กิจกรรมทั้งปวงล้วนเป็นการช่วยเหลือมนุษย์ให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ อาทิ การเผยแผ่เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี การบริการ การรับใช้สังคม การรวมพลังนั่งสมาธิเพื่อสลายภัยพิบัติ เป็นต้น

คุณสมบัติในการสมัครเป็นอาสาสมัคร

  • ผ่านการอบรมเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีหลักสูตร 3 วัน อย่างน้อย 3 ครั้ง หรือ 7 วัน หนึ่งครั้ง
  • มีพื้นฐานความรู้ปรัชญาคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” และศึกษาต่อเนื่องด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
  • สามารถปฏิบัติสาขาต่างๆของเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีได้อย่างดี
  • มีความพร้อม ทั้งร่างกาย จิตใจและสามารถสละเวลา มาร่วมทำภารกิจเต้าซิ่นได้อย่างสม่ำเสมอ ตามตารางเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้ และกำหนดการพิเศษต่างๆ
คุณสมบัติของอาสาสมัครเต้าซิ่น
  • ต้องยึดถือคัมภีร์เต้าเต๋อจิงของท่านเหลาจื่อเป็นกระจกเงาสำรวจตน ยึดมั่นในเจตนารมณ์และท่วงทำนองของเต้าซิ่นเป็นสิ่งชี้นำ
  • ต้องยึดหลักความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  • ไม่ใช้ความรู้จากเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
  • มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
<< อาสาสมัครเต้าซิ่น