Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

กำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ จะมาศึกษาเทคนิคนี้ได้หรือไม่ ....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> ปุจฉา - วิสัชนา
 
ปุจฉา - วิสัชนา
 
 
 
 

ปุจฉา
           ความดีความชั่วคืออะไร มหากุศลและกุศลเล็กน้อยคืออะไร

 
     

วิสัชนา
           ในโลกมนุษย์บางครั้งจะแบ่งความดีความชั่วนั้นยากมาก ทัศนะความดีความชั่วมักจะเริ่มจากมุมมองของตนเอง มิได้มองจากมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่ง หากจะให้พูดว่า มีความดีและความชั่วให้ได้ แน่นอน หากกล่าวตามความหมายด้านกว้างแล้ว ความคิดใดก็ตามที่คิดเพื่อตนเองถ่ายเดียวก็คือ ความชั่ว ความคิดใดก็ตามที่คิดเพื่อผู้อื่น ก็คือความดี ส่วนสิ่งที่เรียกว่า มหากุศล "สิ่งที่เรียกว่ามหากุศลนั้น ก็คือการช่วยเหลือคนไม่มีตัวอัตตามาเกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือตัวไตรจักรเป็นศูนยะตามที่พุทธศาสนากล่าวไว้นั่นเอง มันก่อเกิดจากจิตภาวะภายในของตัวเอง จากบุญสัมพันธ์ในปัจจุบัน สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประชาชน จึงทำด้วยความสมัครใจ ผลที่ทำจึงเป็นประโยชน์ มิได้เกินเลย ทำตามกำลัง มิใช่เพื่อตนเอง ตรงกับสิ่งที่ท่านเหลาจื่อกล่าวว่า “ทำความดีไม่ทิ้งรองรอย และก็คือ ความดีเหมือนน้ำ ทำแล้วได้ประโยชน์”
 
   
 
  back