Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

เต้าเต๋อซิ่นซี >> คัมภีร์เต้าเต๋อจิง >> แนะนำคัมภีร์เต้าเต๋อจิง (ฉบับประยุกต์ใช้)

 
 
       
 

คัมภีร์เต้าเต๋อจิงฉบับประยุกต์ใช้

 
   

หนังสือ « คัมภีร์เต้าเต๋อจิงฉบับประยุกต์ใช้ » เป็นบทประพันธ์ของท่านอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ ที่ ประสานทฤษฎีกับการปฏิบัตนับแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่ค้นคว้าคัมภีร์เต้าเต๋อจิง มีจำนวนมาก แต่มีไม่กี่ท่านที่ใช้คัมภีร์นี้มาบำรุงรักษาสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้แก่มนุษย์ ทั้งยังได้ผลสำเร็จอันมหาศาล


ท่านอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ ได้ประยุกต์ใช้คัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » บนพื้นฐานการชี้นำผู้คนให้ ยกย่องเต๋าและเทิดทูนเต๋อ (คุณธรรม)

คัมภีร์เต้าเต๋อจิงฉบับประยุกต์ใช้ เสนอแนะวิธีง่ายๆ ที่มีความชัดเจน ใช้เป็นประโยชน์ได้จริง

   

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาและปฏิบัติตาม
คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประยุกต์ใช้

•  สุขภาพแข็งแรง

•  อายุยั่งยืน

•  เสริมพลังสติปัญญา

•  พัฒนาศักยภาพ

•  ประสบความสำเร็จในการศึกษาและธุรกิจการงาน

•  มีโชคลาภราบรื่น

•  ชีวิตผาสุก

•  ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว

•  สังคมมีความปรองดอง

•  ฯลฯ

   
 
 
คติสอนใจ

อย่าเป็นเพราะถือค่าประเพณีนิยมจนละทิ้งจิตใจอันบริสุทธิ์ของตน

จาก: คติธรรมจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
หน้า 45

back