Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

เต้าเต๋อซิ่นซี >> รู้จักเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

 
 
คัมภีร์เต้าเต๋อจิง
ท่านอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ ผู้ริเริ่มเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี โดยนำหลักปรัชญาจาก คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม่ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สังคม วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การคิดและสมองวิทยา ฯลฯ กลั่นกรองเป็นเทคนิคที่มีความ โดดเด่น เรียบง่าย กะทัดรัด สะดวกเรียนรู้ง่าย มีประสิทธิผลเด่นชัดและรวดเร็ว สามารถใช้ได้รอบด้าน ช่วยให้ตนฝึกปฏิบัติเพื่อ ยกระดับจิต ใช้ในการปกครองบ้านเมือง ทั้งยังเป็นวิถีธรรมชาติที่ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขสันต์ กิจการงานเจริญรุ่งเรือง มีสิริมงคลสมความปรารถนา

เทคนิคนี้สามารถ พัฒนาสุขภาพกายและจิตแบบองค์รวมตามธรรมชาติด้วยตนเองและผู้อื่น โดยอาศัยรูปแบบการผสานระหว่างทฤษฎีกับความเป็นจริงเข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคที่ล้ำยุคแต่เรียบง่าย เหมาะกับคนในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ทำได้ด้วยตนเองใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น รำมวย กายบริหาร เต้นรำ ร้องเพลง สมาธิ ฯลฯ

เทคนิคนี้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านครอบครัว การศึกษา ธุรกิจการงาน การปกครอง สุขภาพ สร้างสังคมให้มีความปรองดอง ช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์

คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ประพันธ์โดยท่านเหลาจื่อเป็นเวลาเกือบ 3,000 ปีมาแล้ว
ประกอบด้วยอักษรจีน 5,000 คำ แบ่งแยกออกเป็น 81 บท
มีคำกล่าวว่า คัมภีร์เต้าเต๋อจิงเป็นราชาแห่งหมื่นคัมภีร์
เมื่ออ่านคัมภีร์ " เต้าเต๋อจิง" ได้เข้าใจ และปฏิบัติตาม
จะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จ
 
คติสอนใจ

ไม่ต้องใส่ใจว่าจะถูกโปรดปรานหรือเหยียดหยาม ยังคงปฏิบัติตนเหมือนเดิม ขอเพียงเป็นผู้มีจิตใจธรรมดาทั่วไปก็ใช่แล้ว

จาก: คติธรรมจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
หน้า 45

back