Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

เต้าเต๋อซิ่นซี >> หลักสูตรอบรม >> สำหรับองค์กร / หน่วยงาน

 
 

หลักสูตรพิเศษ "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"
(สำหรับหน่วยงานและองค์กร)

 

แบบ 2 วัน

 1. เทคนิคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบองค์รวม


แบบ 3 วัน
 1. เทคนิคพัฒนาเยาวชนให้เป็นเด็กเก่ง ดี มีสุข
 2. เทคนิคพัฒนา EQ IQ MQ ตามแนวปรัชญาตะวันออก
 3. สานใยรักครอบครัว เสริมสร้างสุขพลานามัย
 4. เทคนิคฟื้นฟู บำรุงรักษาสุขภาพตามธรรมชาติ
 5. เทคนิคเสริมคุณธรรม สร้างสุขภาพ รังสรรค์ชีวิตให้ผาสุก
 6. เทคนิคปรับเปลี่ยนความคิดสู่ความสำเร็จ
 7. อยู่ดี มีสุขเมื่อวัยเกษียณ
 8. สุขกาย สุขใจ เมื่อเข้าวัยทอง


แบบ 4 วัน

 1. เทคนิคบริหารกายและจิต เสริมคุณธรรม สร้างสุขภาพ นำสู่คุณภาพชีวิต
 2. เทคนิคพัฒนาสุขภาพกายและจิตแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบยั่งยืน
 3. เทคนิคพัฒนากายและจิต เสริมคุณธรรม สร้างสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 4. เทคนิคบริหารกายและจิต สร้างสุขภาพ เสริมคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน
 5. เทคนิคการค้นหาสุขภาพและรังสรรค์ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ
 6. “ เต๋า ” รากฐานปรัชญา
 
หน่วยงานที่นำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้
 • หน่วยงานรัฐ
 • โรงพยาบาล
 • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
 • สถาบันการศึกษา
 

อบรม ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติ หรือที่หน่วยงานของท่านเอง
หากสนใจจัด ติดต่อที่ อาจารย์วรินทรา โทร. 0 2204 1531-5

 
คติสอนใจ

จงลืมหน้าตาและรูปร่างของตน จึงจะค้นพบตนเองได้

จาก: คติธรรมจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
หน้า 45

back